نردبان دو سویه

رسانه، کارکردهای از قبیل؛ زیبا نمای، بدریخت نمای، بزرگنمایی، کوچک نمای، مهم نمای، عادی نمای، عادی‌سازی، بحران سازی، فراگیر سازی، خصوصی‌سازی و... دارد. هرکدام از این‌ها نردبانی دوسویه است؛ می‌تواند فرهنگ و ملتی را به آسمان ببرد و می‌تواند به چاهی اندازد که هیچ ریسمانی کارگر نیفتد! ... ادامه مطلب

گلخانه اینستاگرام

هر پست اینستاگرامی، گلدانی دلرباست؛ اگرقدر بدانیم وساقه های امید و آرامش را هدر ندهیم. امید و آرامش، کیمیای نایافتنی بشر است. اگر در گلخانه اینستاگرامی ما یافت شد، چشم و دل های زیادی سیر خواهند شد. «برشی از کتاب این است گرام» ... ادامه مطلب