کارزار نرم افزار

کارزار نرم افزار

🔹 حساسیت شرایط امروز؛ توسعه ارتباطات و رشد تاثیر پذیری از فرهنگ‌های گوناگون 🔸 بایسته‌های کار در زمینه نرم‌افزاری و رسانه‌های جمعی ... ادامه مطلب