فیض جاری است

فیض جاریست…

پیرمرد کنار آب‌خوری حرم آمد. دست دراز کرد، آب جاری شد. جای آنکه لیوانش را پر کند، زار‌‌ زار گریست. گفتند:چه شد؟ گفت:آقا امام رضا علیه السلام با من از زبان این آب سخن گفت. «تا وقتی دستت را به نیاز دراز کرده ای، فیض جاری است…» ... ادامه مطلب