اندازه برزخی ما

در دنیا اندازه‌ای داریم و به همان اندازه به ما لباس می‌دهند… در برزخ به‌اندازه‌ای لباسمان، به ما اندازه می‌دهند… و لباس هرکس تقوای اوست… ... ادامه مطلب