چشم سالم ؛ دل سالم

بصر و بصیرت، ارتباط مستقیم دارند. چشم که سالم باشد،دل هم درست تشخیص خواهد داد؛ ولی وقتی چشم هرزگی کند، دل نیز از فهم حقیقت محروم خواهد ماند. ... ادامه مطلب